Podatek od najmu w Styczniu – przygotuj się już dzisiaj!

Podatek od najmu to ważna kwestia jeśli rozważają Państwo wynajem mieszkania/ domu. Dla tych, którzy mają to już za sobą, niniejszy artykuł to krótkie przypomnienie, ale też informacja o zbliżających się zmianach w tym zakresie.

Rodzaje podatku od najmu

W polskim systemie prawnym występują dwa rodzaje podatków od najmu, wyłączając oczywiście ten, który jest objęty działalnością gospodarczą. Omówimy jedynie najważniejsze cechy tzw. najmu prywatnego.

W ramach najmu prywatnego można wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu lub na zasadach ogólnych.

Pierwsza z opcji jest mało skomplikowana i nie nakłada na stronę zobowiązaną do zapłaty żadnych dodatkowych obowiązków. Jedyne co należy zrobić, to złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu, do 20 stycznia roku podatkowego. Natomiast w przypadku rozpoczęcia najmu w trakcie roku podatkowego, wskazane oświadczenie należy złożyć nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęliśmy pierwszy przychód z najmu, albo do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy taki przychód osiągnęliśmy w grudniu roku podatkowego.

Podatek od najmu w formie ryczałtu opłaca się w wysokości 8,5% od przychodu.

Jeśli wybierzemy sposób opodatkowania najmu na zasadach ogólnych, będzie on wynosił 18% lub 32% od dochodu, w zależności od progów dochodowych. Tutaj pojawia się pierwsza różnica, bowiem oblicza się go w stosunku  do dochodu (czyli różnicy pomiędzy faktycznie osiągniętym przychodem z najmu, a kosztami jego uzyskania, np. koszty remontów lokalu bądź jego ubezpieczenie) a nie jak ryczałt- przychodu.

W tym przypadku istnieją jeszcze kwoty zmniejszające podatek od najmu , o których mowa w art. 27 ustawy , które co roku są weryfikowane prze ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Do kiedy płatny?

Bez względu na rodzaj, każdy z podatków jest płatny do 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której w przypadku podatku w formie ryczałtu płatnik wybierze opcję opłaty kwartalnej. Możliwość taką mają jedynie osoby, „których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro.” W tym zakresie, należy złożyć specjalne oświadczenie, o czym mowa poniżej.

UWAGA!- 20 stycznia!

W kontekście podatku od najmu jest to ważna data. Do tego bowiem dnia można składać następujące oświadczenia:

  1. O wyborze opodatkowania w formie ryczałtu, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.
  2. O wyborze opłacania ryczałtu co kwartał (a także o rezygnacji z tej formy opłacania podatku). Należy o tym zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.
  3. O opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z małżonków, w przypadku gdy istnieje między nimi wspólność majątkowa małżeńska, a otrzymują przychody z najmu. Oświadczenie składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.
W 2018r. 20 stycznia wypada w SOBOTĘ! Co w takiej sytuacji?

Wydaje się, że termin przesuwa się do poniedziałku- 22 stycznia 2018r.

„ Jeśli ostatnim dniem terminu jest sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy – termin upływa w dniu następującym po dniu lub dniach wolnych od pracy, tj. w najbliższy dzień powszedni. Jeżeli więc, np. termin do złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych przypada na sobotę, to termin ten – w myśl art. 12 § 5 OrdPU – zostaje przesunięty do poniedziałku.” (Ordynacja podatkowa. Komentarz red. prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski)

Oczywiście, celem uniknięcia wątpliwości, lepiej złożyć stosowne oświadczenie do dnia 19 stycznia, tj. do piątku.

W przypadku ryczałtu konieczne jest również złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, w terminie do 31 stycznia roku następnego na druku PIT-28.

Podatek od najmu na zasadach ogólnych rozliczamy składając zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty), w terminie do 30 kwietnia roku następnego na druku PIT-36.

Konsekwencje

W przypadku kontroli bądź „życzliwego” donosu, brak zgłoszenia i opłacania podatku od najmu może być uznany za wykroczenie bądź przestępstwo skarbowego (w zależności od okresu i wysokości czynszu najmu oraz podatku), co zagrożone jest m.in. karą grzywny. Oczywiście konieczne też będzie zapłacenie zaległego podatku wraz z odsetkami.

Zmiany…

Warto jednak zwrócić uwagę, że 22 listopada 2017r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W nowych regulacjach zaproponowano ograniczenie stosowania stawki ryczałtu 8,5 proc. do przychodów z najmu nieprzekraczających rocznie 100 tys. zł. Przewidziano ponadto wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5 proc. od nadwyżki przychodów z najmu (poza działalnością gospodarczą) ponad 100 tys. zł.

Nowe przepisy stosuje się do dochodów uzyskanych od dnia 01 stycznia 2018r. Jeżeli zatem wynajmujący otrzymuje dochody z najmu, to do tych, które wpłynęły do niego do końca 2017r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

I accept the Privacy Policy